Аутизъм

Аутизмът е едно от, така наречените в класификациите на психичните заболявания, Первазивни разстройства. Общото в тази група нарушения са техните тежки увреждания в голям спектър от детското развитие. Пример за това са нарушеното социално функциониране и комуникация и наличието на стереотипно / повтарящо се поведение, интереси и дейности. В тази група разстройства влизат: Детски аутизъм, Атипичен аутизъм, Рет синдром, Друго дезинтергративно разстройство на развитието, Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения, Аспергер и Генерализирано разстройство на развитието, неуточнено. Характерно за тази група заболявания е, че те продължават през целия живот на човека.

За да се постави диагнозата Детски аутизъм е необходимо присъствието на поне един от следните групи симптоми до навършване на 3-годишна възраст: 1) нарушения в изразяването / езика и комуникацията, 2) нарушения в социалните взаимоотношения / привързаност и 3) стереотипно поведение.

1. Наличието на един или повече от тези групи симптоми трябва да е в съчетание с поне два от следните симптоми:
- липса на очен контакт и неадекватни жестове при социален контакт;
- неспособност за създаване на приятелства с деца от същата възраст;
- липса на адекватна (емоционална и социална) реакция към чувствата на другите;
- липса на интерес към околните и техните занимания и емоции.

2. Към описаните по-горе, трябва да е налице и поне един от следните симптоми:
- забавяне или липса на развитие на говоримия език, който не е придружен от опит да се компенсира с жестове или мимики;
- невъзможност за водене и поддържане на разговор;
- стереотипна / повтаряща се употреба на език (използване на собствени думи или изрази);
- липса на спонтанност и въображение

3. И поне един от симптомите на стереотипно поведение:
- необичайно внимание към един / няколко дейности, ограничен и прекалено интензивен интерес към тях;
- натрапчиво придържане към специфични, нефункционални действия (игри, ритуали);
- стереотипни / повтарящи се движения (на ръцете, клатене, др.)
- прекомерно обвързване към нефункционални играчки, предмети.


Атипичен аутизъм

Атипичният аутизъм споделя същите (гореописани) симптоми с 2 различия. Той се появява на 3-годишна възраст или по-късно и / или при него броят на необходимите за поставянето на диагнозата симптоми, не е фиксиран, но проблемното функциониране в описаните области на развитие е налице.


Рет синдром

Рет синдром е едно от най-коварните заболявания на детското развитие. При него e отличително нормалното развитие и поведение на детето до (поне) 5-месечна възраст, последвано от прогресивен срив във всяка една област на развитието. Началото на болестта започва преди навършване на 4-годишна възраст, като обикновено спадът започва през първата / втората година на детето. Наблюдава се забавяне на растежа на главата и загуба на придобитите умения (в периода между 5 месеца и 4-годишна възраст). Засегнатите функции обхващат и моторното развитие, координацията, социалните и комуникативни умения. С напредване на възрастта се забелязват и сериозни езикови (възприемане и изразяване) и психомоторни нарушения. Наблюдават се и повтарящи се движения на ръцете, наподобяващи писане и миене на ръцете. Загубата на умения и нарушенията, характерни за това заболяване са постоянни и прогресивни. В повечето случаи, възстановяването е ограничено или незначително.


Друго дезинтергративно разстройство на развитието

Друго дезинтергративно разстройство на развитието се характеризира с нормално развитие на социалните, комуникативните, моторните и адаптивните умения на децата до 2-годишна възраст, или по-късно. Поставянето на тази диагноза изисква значителна загуба на придобитите умения в поне 2 от следните области: езиково възприемане и изразяване, игра, социални и адаптивни умения, контрол за ходенето до тоалетната и моторни умения, както и качествена дисфункция на поне 2 от следните: аномалии в социалното поведение, в комуникацията, стереотипни действия и поведение и / или загуба на интерес към заобикалящия свят.

За поставяне на диагнозата Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения е необходимо наличието на следните симптоми:

1. Проява на тежка моторна хиперактивност в поне 2 от следните проблеми във вниманието и активността:
- постоянна моторна активност (скачане, тичане, други движения на тялото);
- невъзможност да стоят на едно място (с изключение на случаите, в които се занимават със стереотипни / повтарящи се дейности);
- явна и прекомерна активност в ситуации, изискващи тишина и спокойствие;
- рязка и бърза смяна на дейностите в рамките на минути (с изключение на случаите, в които се занимават със стереотипни / повтарящи се дейности).

2. Повтарящите се / стереотипни модели на поведение се проявяват в поне една от следните области:
- специфични и често повтарящи се моторни движения;
- прекомерни и нефункционални повторения на определено занимание (например игра само с един предмет, специални ритуали);
- повтарящо се самонараняване.

3. Нивото на интелигентност трябва да е по-малко от 50.

4. Липса на социални увреждания от аутистичния тип. Детето трябва да има най-малко 3 от следните критерии:
- нормално развитие на погледа, фиксацията и изразяване на социално взаимодействие;
- нормално развитие и отношения с приятели (споделяне на интереси и игра);
- подход към комфорт и привързаност в отношенията с другите (поне понякога);
- способност за споделяне на емоционални моменти (поне понякога).


Аспергер

Аспергер е друго заболяване от групата на первазивните разстройства. За поставянето на тази диагноза е необходимо наличието на 3 специфични критерия.

1. Липса на забавяне в развитието на когнитивните умения и езика. Диагнозата изисква употреба на отделни думи до 2-годишна възраст и използването на комуникативни фрази до 3-годишна възраст (или по-рано). Самообслужването, адаптивното поведение, интелектуалното ниво и любопитството трябва да са в нормални граници през първите 3 години. Моторното развитие може да е забавено и да се наблюдава моторна тромавост или участие в необичайни дейности, но това не са задължителен критерии.

2. При Аспергер се наблюдават качествени аномалии в социалното взаимодействие с околните (подобно при това при аутизма);

3. Характерен е необичайно силен и обвързан интерес към стереотипни модели на поведение, интереси и дейности (но по-необичайни са моторните повтарящи се маниери и прекомерното занимание с нефункционални предмети).


Генерализирано разстройство на развитието, неуточнено

Генерализирано разстройство на развитието, неуточнено се поставя като диагноза в случаите, когато симптомите отговарят на общото описание на нарушенията в тази група, но поради противоречия в критериите, не може да бъде поставена друга конкретна диагноза.

Заболяванията, описани по-горе, са рядко срещани, въпреки че напоследък ние все по-често чуваме за тях. В не малко случаи, поради нашумяването на тези разстройства и сходните им характеристики с други заболявания, като детска парализа и умствено изоставане, те често се поставят без реално да са налице. Това е проблем, защото лечението на разстройствата са различни и точната и адекватна диагноза е необходима, за да може да се назначи най-подходящото лечение. От друга страна, за да се постави конкретната диагноза, другите възможности / сходни заболявания трябва да бъдат изключени. Това е критерии за поставянето на всяка една диагноза, който за съжаление често се пренебрегва.Друг важен елемент е знанието за това, че деца с една и съща диагноза могат да имат значителни различия. Например някой може да има минимум симптоми за поставяне на диагноза, докато друг може да проявява всички възможни. Срещат се и количествени и качествени различия в симптомите. Поради това, поставянето на всяка диагноза трябва да се поставя при много добро познаване на разстройствата и внимателното изследване на детето.


източници:

Siegel, B. (2002). Autism. In N. Salkind (Ed.), ChildDevelopment (pp. 40 - 43). New York, NY: Macmillan Reference USA
ICD – 10, The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, World Health Organization, Geneva (1993)
DSM – IV, DIAGNOSTIC AND STATISTICAL, MANUAL OF MENTAL DISORDERS FOURTH EDITION, Published by the American Psychiatric Association, Washington, DC (2000)

За всеки родител

Привързаност

Децата, които имат надеждна привързаност със своите родители, запазват тази стабилност във времето. От друга страна, има тенденция те също да формират стабилна привързаност със своите деца.

Когнитивно развитие - Пиаже

Схемите са мисловните категории, които ни помагат да тълкуваме и разбираме света. Според Пиаже, схемата включва конкретната категория на знанията и процеса на активирането й.