Бременност в България

Прегледи и изследвания

до 3-ти месец (13-та седмица)
- преглед при гинеколог всеки 2 седмици;
- пулс – между 6-та и 9-та седмица;
- първи генетични изследвания - 11-та/13-та седмица;
- изследвания за спин / кръвна група / пълна кръвна картина / урина / цитонамазка.

от 3ти- до 6-ти месец (26-та седмица)
- преглед при гинеколог 1 път в месеца (или по-често при необходимост);
- втори генетични изследвания - 15 – 19-та седмица;
- 4D – 21-ва / 22-ра седмица. Тогава видимостта е по-добра, отколкото през 20-та седмица.

от 6-ти до 9-ти месец
- преглед на всеки 2 седмици (или по-често при необходимост);
- ПКК и урина.


Майчинство и болнични

Всяка бременна има право на 180 дни болничен (6 месеца) по болест преди началото на майчинството. Този болничен може да се издаде от гинеколога, който сте си избрали да следи бременността ви. За да имате право на болничен вие трябва да имате поне 6 месеца стаж (с внасяни осигуровки за болест и майчинство) и да имате трудов договор (или да сте се самоосигурявали).


„От 1 януари 2012 г. НОИ изчислява обезщетението по болест от среднодневната брутна заплата за последните 18 месеца преди заболяването. До края на 2011 г. обезщетението се пресмяташе от среднодневното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски, за общо заболяване и майчинство за периода от последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Трябва да се знае, че до края на 2012 г. работодателят ще продължи да изплаща за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70% от среднодневната брутна заплата за месеца, в който работникът се е разболял. Едва тогава НОИ започва да плаща обезщетение за останалите дни до края на болничния, стига да са спазени нормативните изисквания при издаването му. Обезщетението е в размер 80% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи заболяването. Ако лицето не е било осигурено за общо заболяване и майчинство, за дните, включени в този 18-месечен период, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за съответното време. Минималната заплата е база при изчислението и когато през последните 18 месеца работникът е ползвал неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж; отпуск за отглеждане на малко дете; или е бил осигурен по законодателството на друга държава по условията на международен договор. За дните, включени в посочения 18-месечен период, през които лицето е получавало обезщетение от ДОО за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение." Справка: чл. 41 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), § 22о от ПЗР на КСО.“ (статия вестник "Труд")

Майчинството или болничният по майчинство се издава 45 дни преди вашия термин. Този 45-дневен болничен лист се издава от вашия гинеколог. Ако раждането настъпи преди термина, имате право да ползвате оставащите дни. Те ще ви бъдат компенсирани със следващите болнични, които се издават от педиатъра. Ако раждането настъпи след термина, гинекологът ви издава удължение на 45-дневния болничен. След неговото изтичане се издава нов 32-дневен болничен от болницата, в която ще родите. Т.е. имате 32 дни след като родите, за да намерите педиатър за вашето бебе. След това ви се издава още един (последен) болничен от педиатъра на вашето бебе. Когато той изтече вашият работодател или счетоводил подава в НОИ "ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни.

Отпускът по майчинство е платен отпуск. Всяка майка има право на парично обезщетение в размер на 90 % от средното дневно брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, получаван за последните 24 месеца преди отпуска по бременност, но само при натрупан 12 месечен общ осигурителен стаж за този риск. Тези средства се изплащат не от работодателя, а от НОИ. За целта, всички задължителни осигурителни вноски трябва да са внесени. Oбщият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната. Минималното обезщетение е в размер на минималната месечна работа заплата, която от 01.01.2017 г. е 460.00 лв.


Работа по време на отпуск по майчинство

Не се налага да прекъснете отпуска за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, за да започнете работа по граждански договор другаде. Размерът на обезщетението по майчинство ще ви се изплаща в пълен размер до прекратяване или изтичане на отпуска за отглеждане на детето чрез работодателя, който го е разрешил. След използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката (служителката) има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за стаж. Няма нормативно установена пречка майката да започне работа по граждански договор или по допълнително трудово правоотношение при друг работодател, докато е в отпуск за отглеждане на малко дете при първия работодател. В този смисъл е и практиката на Министерство на труда и социалната политика. Отпускът за отглеждане на малко дете в тези случаи не се счита за прекъснат. Майката има право на възнаграждение (хонорар) при втория работодател и на обезщетението по майчинство в пълен размер при първия работодател. Когато по време на отпуска майката работи по трудов договор другаде, тя няма право да ползва обезщетението от ДОО в размер на 50% от обезщетението за отглеждане на малко дете. То е предвидено за майка, която се е върнала на работа, преди да изтече пълният размер на отпуска, който й се полага за отглеждане на детето. Справка: чл. 164 от Кодекса на труда, чл. 53 и чл. 54 от Кодекса за социално осигуряване.


източници:

www.pravatami.bg
www.noi.bg

За всеки родител

Раждане

Според Dick-Read, болката по време на раждане не е неизбежна и е резултат от страхът, който се предава от майка на дъщеря през поколенията. Dick-Read подчертава, че информирането на жената за процеса на раждането отнема страха от неизвестното и спомага за неговото по-лесно и безболезнено изпълнение.

Бебето - Харви Карп

Книгата на Харви Карп "Най-щастливото бебе" е изключително полезна за всеки бъдещ родител. Той обяснява основни принципи в развитието и ежедневието на бебето и предлага ефективни техники за неговото успокояване.