Бащите

Днес, половите роли и семейните отговорности се изравняват. Жените работят повече, а мъжете помагат повече в грижите за децата и домашните задължения. От друга страна, все по-често се случва, при раздяла или развод на родителите, децата да бъдат отглеждани от бащите. Докато преди, правата за отглеждането на децата са най-често получавани от майките, то сега, нещата не седят по същия начин.

Проследяването на развитието на децата, отгледани от техните бащи показва, че тези деца имат високи постижения в училище и малък риск от девиантно поведение. Тези резултати са изненадващи, имайки предвид факта, че децата, отгледани (само) от майките си, са изложени на по-голям риск от дезадаптивно поведение. Въпреки, че механизмите на тези положителни резултати от отглеждането на бащите са неясни, то е категорично, че бащите се справят похвално с отглеждането на децата и допринасят за тяхното добро емоционално, социално и академично развитие.

Не бива да се забравя, разбира се, че индивидуалните различия, миналият опит и родителският стил на възпитание също участват и имат своето влияние върху правилното детско развитие. Да си баща, не е достатъчно, за да бъдеш успешен родител.

Психолозите изследват влиянието на бащите върху техните деца, измервайки тяхната отговорност (избиране на педиатър и детски заведения и организирането на различни странични занимания) и участие в грижите за децата, връзката им с тях (стабилна или несигурна) и прекараното време заедно. На базата на получените резултати, изследователите могат да направят необходимите изводи за влиянието на бащите и тяхното възпитание.


Заключенията показват, че децата, израснали без присъствието на баща срещат повече трудности. Те са рискова група за слабо представяне в училище, девиантно поведение и ранно родителстване. Отсъствието на баща е в значителен, по-голям ущърб за момчетата. Те, често, срещат трудности в развитието на половите роли, психосоциалното приспособяване, контролът върху агресията и представянето в училище. Момичета, отгледани без баща, са също в неблагоприятна ситуация, дори и не толкова, колкото момчетата.

Резултатите от стотиците изследвания показват само едно. Ролята на бащата е по-важна, отколкото всички ние си мислим. Дори и в сянката на майките, бащите стимулират развитието на децата и играят ролята на защитен фактор, предпазвайки децата от дезадаптивно и асоциално поведение. Колкото по замесен в отглеждането на децата е бащата, толкова по-добре е това за тяхното развитие. От всичко това излиза, че еманципацията на жените, разпределянето на домашните задължения и грижите за децата, само благоприятстват за по-доброто и успешно развитие на децата.

Работата и образованието на бащите играят съществена роля в отношенията с техните деца. Бащите, които са успешни на работното си място и са добре образовани, отделят повече време на децата си, учат ги и по-често играят с тях. Обратно, загубата на работа и / или хроничната бедност на мъжете, предразполагат към негативни последици за техните деца, произлизащи основно от неучастието на бащите в живота на децата.


Не на последно място, е значението на връзката и отношенията между майката и бащата. Несъмнено, те са от голямо значение за детското развитие. Децата, отгледани от двамата родители, които имат добра връзка помежду си, са в по-изгодна позиция и срещат по-малко трудности във всяка една област от своето развитие. Съществува тенденция, тези деца, също, да създават здрави семейства. Родителите, чиито отношения са стабилни и позитивни, имат и по-добра комуникация със своите деца. Всяка нестабилност и несигурност в отношения на родителите рефлектира върху техните деца.

Статусът на родителите, както на бащите, така и на майките, има пряко въздействие и значение за техните деца. Не може да очакваме от деца, чиито родители са необразовани и незаинтересовани от тяхното развитие, да имат висок успех в училище и да не срещат трудности, в която и да е област на тяхното развитие. Обратно, родителите, които са успели да се докажат като професионалисти и успяват да създадат добра връзка с децата си, имат голям шанс да предадат това на своите деца. Родители, наистина, са пример за децата си. Техните действия и поведение имат пряко влияние върху бъдещето на техните деца. Както техните успехи, така и тяхното участие и загриженост в детския живот.


източници:

Cabrera, N. (2002). Fathers. In N. Salkind (Ed.), Child Development (pp. 148-152). New York, NY: Macmillan Reference USA

За всеки родител

Основни принципи във възпитанието

Като алтернатива на физическото наказание е най-добре да обясняваме на децата действията си и да ги насърчаваме да спазват правилата.

Привързаност

Децата, които имат надеждна привързаност със своите родители, запазват тази стабилност във времето. От друга страна, има тенденция те също да формират стабилна привързаност със своите деца.