Основи на възпитанието

Възпитанието е процесът, в който възрастните общуват и се грижат за своите деца. Чрез наблюдение, дисциплина, емоционална близост, контрол и изисквания, родителите възпитават децата си и ги подготвят за живота в обществото. За израстването на човека като личност влияят не само връзката дете - родител, но и различните системи в едно семейство. Това са отношенията между родителите, отношенията на братята и сестрите и тези на семейството с другите, външни хора.

Колко важно е възпитанието на децата за тяхното бъдещо развитие? Това е въпрос, който вълнува, както всички родители, така и много изследователи. Отговорът, който стотиците изследвания сочат е: „много важно“. Родителите влияят на техните деца по много начини. Отношенията, средата, които те избират за своите деца, начина, по който ги възпитават и др.

В нашето общество структурата на семейството е изключително разнообразна. Семейства с един родител, деца на разведени родители, деца, отгледани от баба и дядо, доведени родители и т.н. Изследванията, обаче, показват, че структурата и броя на родителите не са определящи поведението и личността фактори. Те, разбира се, могат да повлияят посоката, която децата ще изберат, но има и други фактори, които в комбинация или поотделно оказват своето влияние върху изграждането на личността. Такива фактори могат да бъдат отношенията на родителя / родителите и детето, социалният статус, средата, в която детето израства и др. Подходите, чрез които изследователите разглеждат възпитанието и неговите ефекти, са два. Стиловете на възпитание и връзката родител – дете.


През 1973 Диана Баумринд разпознава 3 основни вида на родителски стилове. Авторитетен, авторитарен и отстъпчив. Тя достига до това заключение след наблюдение и анализ на отношенията между децата и родителите им, както вкъщи, така и в детската градина. Показателите, по които родителите са били оценени са контролът, който те налагат върху децата си; изискванията за по-голяма зрелост и прецизност при извършването на определени задачи, изслушването и разговорите с детето и неговото обгрижването.

Авторитетен стил. Родителите, поддържащи този стил на възпитание, поставят правила и следят за тяхното спазване. Те, обаче, обясняват и дискутират с децата си смисъла на тези правила, изслушват ги и ги разбират. Авторитетните родители са строги, но справедливи, оказващи по-скоро подкрепа, отколкото наказания. Те изискват от децата си да отстояват позицията си, да са социално отговорни и самостоятелни, давайки им условията и подкрепата, от които те имат нужда, за да го постигнат.

Авторитарен стил. Тези родители установяват правила, които трябва да се спазват на всяка цена. Неизпълнението води до наказания. Те не обясняват и не дискутират методите си и правилата. „Ти трябва да направиш това, защото аз ти казвам!“.

Отстъпчив стил. Обратното на авторитарния стил. Тези родители рядко имат изисквания към децата си и рядко ги дисциплинират. Те избягват конфликти и често отстъпват пред капризите на децата си. Не очакват от тях зряло поведение. Отношенията на децата с този вид родители наподобяват по-скоро приятелски, отколкото отношения между родител и дете.

Разширените изследвания в областта на възпитанието и ефектите от него, изваждат наяве и още един, четвърти стил на родителстване – пасивен / неучастващ. Този стил се характеризира с незначителни изисквания, липсваща комуникация и отговорност. Тези родители са обикновено неучастващи и незапознати с живота и случващото се с техните деца. Те често неглижират нуждите на децата си.

Всеки родител може да се разпознае в някой от тези профили. Основният въпрос, обаче, е какво точно е значението и дългосрочните ефекти от тези подходи за възпитание. Отговорът на този въпрос е базиран на стотици изследвания, проведени от Баумринд и други изследователи, които са проследили, както стиловете на възпитание на различните семейства, така и поведението и развитието на децата във времето.

Децата на авторитетните родители са предимно щастливи, способни и успешни.
Децата, които са били възпитавани от авторитарни родители са често покорни и стриктни. Те имат по-ниска социална компетентност, по-ниско самочувствие и често са по-нещастни.
Отстъпчивият стил на възпитание обикновено резултира в поведение на нисък самоконтрол. Тези деца често са недоволни от живота си, имат по-слаби резултати в училище и имат проблеми със спазването на правила не само вкъщи, но и извън дома.
Децата, чиито родители са били неучастни в тяхното възпитание имат най-негативна прогноза за развитие. На тях често им липсва самоконтрол, имат ниско самочувствие и са по-некомпетентни от техните връстници.

Друг показател, който е считан за определящ за развитието и бъдещето на децата е отношенията родител - дете. Тук се взима под внимание връзката между детето и фигурата на привързаност (по-често майката). Въпреки че тези отношения представляват само частица от целия пъзел, те се смятат за важен и основен фактор. Връзката родител - дете се свързва пряко с постиженията, агресията и моралното развитие на децата. Разбира се, бащите имат своето влияние върху развитието на децата. Докато майките са по-често отговорни за емоционалните аспекти на развитие, то бащите имат съществено влияние върху когнитивното и социално развитие. Щастливите бракове, от своя страна, са считани за предиктор за добро развитие на децата.


Дисциплина. Това е един от най-често засяганите проблеми. Как е правилно да дисциплинираме децата си? За и против физическото наказание? Тези въпроси интересуват психолозите и родителите еднакво силно. Изследвания показват, че физическите наказания (дори съвсем леките шляпвания по бузите), водят единствено до подчинение от страх. Когато страхът намалее и силите се изравнят, децата често престават да спазват родителските правила. Често, физическите наказания пораждат агресия у децата и те отвръщат на връстниците си с физическа агресия. Физическите наказания се свързват с насилието в училище. Като алтернатива на физическото наказание е най-добре да обясняваме на децата действията си и да ги насърчаваме да спазват правилата. Децата, възпитавани по този начин, показват много по-добра социална компетентност.

Родителски мониторинг и участие. Родителският контрол е друг основен аспект от връзката дете - родител и възпитанието. Наблюдението и участието на родителите в живота на децата - приятелите, средата и заниманията, играят важна роля в поведението на детето. Липсата на наблюдение и контрол, например, се свързват с асоциални прояви на поведение. Осъществяването на този контрол, обаче, трябва да бъде адекватен, в нормални граници и участието на детето. Насилственото налагане на определени правила, които детето не разбира и не приема, не води до положителни резултати. Времето, което родителите трябва добре да организират и контролират, е това след училище / детска градина и вечерите. Децата, оставени без надзор във времето след училище, често се замесват във вандализъм, кражби и асоциално поведение.

Работата на родителите. Дори и външен за семейството, това е един съществен фактор. Много често родителите се прибират от работа заедно с проблемите от нея, което несъмнено се отразява и на другите членове на семейството. Така, например, родители, които са много натоварени на работното си място, често, полагат по-малко грижи и внимание за семейството си. Продължителното неучастие в развитието на детето води до неблагоприятни резултати. Приходите на семейството са друг фактор, оказващ влияние върху развитието на детето и още по-голямо влияние върху родителите.
Социо - икономическият статус е свързан с нивото на образование и приходите в семейството. Той е и определящ за средата (квартала, съседите, приятелите), избраното училище, заниманията след училище, здравето и качеството на храната. Всички тези фактори имат значително въздействие върху детското развитие. Ако приемем, обаче, че едно дете, което има по-малко възможности в резултат на нисък социално - икономически статус, но от друга страна разполага със здрави социални взаимоотношения и силни културни връзки, можем да кажем, че то се намира в благоприятен за неговото развитие баланс. Т.е. липсата или недостигът в една област могат да бъдат успешно компенсирани при наличието на друга силна страна. И това, разбира се, ако липсите или негативите не са в екстремни граници.

Влиянието на индивидуалните характеристики на родителите. Те са следствие от възпитанието, средата, образованието, работата и психическото здраве на родителите. Те от своя страна, също се намират в определен период на тяхното развитие, което води до характерните за него приоритети и поведение. От друга страна, темпераментът, или личностните характеристики, с които ние идваме на този свят, несъмнено взаимодейства с този на родителите. Така например, „по-трудните“ деца предизвикват по-чести конфликти и стрес в отношенията с родителя, отколкото децата с „по-лесен“ характер.

През последните години се появяват все повече обучения (трейнинги) за родители. В тези курсове, родителите научават повече за това какво е успешно родителстване, научават различни стратегии за справяне с проблемите и могат по-добре да разберат децата си. Изследванията показват, че децата, чийто родители са участвали в такива семинари или курсове (или с други думи, имат желание да се усъвършенстват като родители и признават, че не знаят всичко), имат по-благоприятно бъдещо развитие, отколкото родители, които не са участвали в такива обучения (или не се стремят да подобрят комуникацията и разбирането към детето си).

Родителите от своя страна, често, се оплитат от многобройните източници на информация и противоречията сред тях. Така, във форумите се среща, редовно, въпросът „за и против детските градини“. Тук, разбира се, е от значение нивото на обслужване и персонала на детските градини. Въпреки това условие, децата, които са ходили на детска градина се справят по-добре в училище, имат по-добри социални умения и са по-уверени. Обучението в детската градина спомага за успешното развитие на децата. Това е заключението на изследванията, следящи развитието на децата в дългосрочен план.


източници:

O'Keeffe, A. T. (2002). Parenting. In N. Salkind (Ed.), Child Development (pp. 295-299). New York, NY: Macmillan Reference USA
Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent–child interaction. In P. H. Mussen & E. M. Hetherington, Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4th ed.). New York: Wiley.
Сиймън, Дж. & Кенрик, Д. (1994). Развитие на бебето и детето. В Сиймън, Дж. & Кенрик, Д.(2ро изд.), Психология (392 - 393). София; НБУ

За всеки родител

Привързаност

Децата, които имат надеждна привързаност със своите родители, запазват тази стабилност във времето. От друга страна, има тенденция те също да формират стабилна привързаност със своите деца.

Социално развитие - Ериксон

Неблагоприятното излизане от една възраст оставя следи и възпрепятства преодоляването на всяка следваща стъпка в нашия живот.